Naudojimosi sąlygos

Galioja nuo: 2020 m. rugpjūčio 3 d.

Ši Naudotojo Paslaugų Sutartis reglamentuoja Abonento naudojimąsi Amberlo programine įranga ir paslaugomis, teikiamomis Amberlo Limited, toliau vadinamos „AMBERLO", registruotos Airijoje, įmonės kodas 621379, adresas Ground Floor, 8-9 Marino Mart, Fairview, Clontarf Dublin 3, Ireland. Tai yra teisinis susitarimas apimantis Privatumo Politiką, aprašytą https://www.amberlo.io/lt/privatumo-politika/. Abonentas, užsiregistravęs paslaugos naudojimui, sutinka laikytis šios Naudotojo Paslaugų Sutarties sąlygų.

1. Apibrėžtys

(a) “Paskyros duomenys” reiškia duomenis apie Abonentą ir Naudotojus, reikalingus juos identifikuoti ir administruoti jų naudojimąsi Paslauga. Paskyros Duomenys neapima Abonento ar Naudotojų įkeltų duomenų, susijusių su kontaktais, bylomis, užduotimis ar panašiais duomenimis.

(b) „Administratorius" reiškia asmenį, paskirtą Abonento (i) kaip jo pirminį administruojantį kontaktą dėl palaikymo ir klausimų, susijusių su paslaugos tiekimo sutrikimu bei techninių klausimų ir (ii) kuris turi Abonento suteiktą teisę administruoti Paslaugos prenumeratą bei priskirti papildomus Naudotojus ir/ar Administratorius. Pirmasis Paslaugos Naudotojas yra automatiškai paskiriamas Administratoriumi.

(c) „Sutartis" reiškia visą šią Naudotojo Paslaugų Sutartį ir taip pat apima Privatumo politiką, aprašytą  https://www.amberlo.io/lt/privatumo-politika/.

(d) „Konfidenciali informacija" reiškia Paskyros Duomenis, Turinį, techninius duomenis ar žinias, laikomus privačia ar konfidencialia bet kurios šios Sutarties šalies, įskaitant bet kurios šalies tyrimus, paslaugas, išradimus, procesus, specifikacijas, dizainą, brėžinius, diagramas, koncepcijas, marketingo informaciją, technologijas, dokumentaciją, išeities kodą, klientų informaciją, asmens identifikavimo duomenis, kainodarą, procedūras, meniu koncepciją, verslo ir marketingo planus ar strategiją, finansinę informaciją ir verslo galimybes, atskleistas bet kurios šalies prieš ar po šios sutarties pasirašymo datos, tiesiogiai ar netiesiogiai, bet kokia forma, įskaitant raštu, žodžiu, skaitmenine forma arba per prieigą bet kurios šalies patalpose.

(e) „Turinys" reiškia bet kurią informaciją ar medžiagą, kurią Naudotojas įkelia ar įvedą į Paslaugą, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie jo Naudotojus ar Registruotus Klientus.

(f) „Duomenų apsaugos įstatymas" reiškia Asmens Duomenų Apsaugos Įstatymą, priimtą 1996 metais Lietuvos Respublikoje ir laikas nuo laiko papildomą ar bet kokius teisės aktus pakeičiančius šį įstatymą.

(g) „Gera Verslo Praktika" reiškia priežiūros ir įgūdžių, techninių resursų ir inovacijų pasitelkimą, kurio tikimasi iš profesionalių, panašių paslaugų tiekėjų Europos Sąjungoje.

(h) „Apimantis" reiškia „apimantis be apribojimų", žodis „apima" bus aiškinamas taip pat.

(i) „Intelektinės Nuosavybės Teisės" reiškia visas teises ir interesus į visus (a) patentus, įrangos modelius, patentų paraiškas, pakartotiną išdavimą, pratęsimus, atnaujinimus; (b) registruotus ir neregistruotus prekės ženklus, paslaugų ženklus, domenų pavadinimus ir visą susijusią pridėtinę vertę; (c) registruotas ir neregistruotas autorines teises ir visas kitas kurinių ar autorių teises; (d) verslo paslaptis, patirtį, koncepcijas, idėjas, metodus, procesus, dizainą, atradimus, patobulinimus ir išradimus, nesvarbu patentuojamus ar ne; (e) visas kitas teises, įskaitant intelektinę, industrinę ir turtines teises, esančias šiuo metu ar atsirasiančias ateityje. (f) paraiškas registracijai, atnaujinimams ir pratęsimams anksčiau paminėtų; ir (g) išskirtines ir neišskirtines licencines teises į bet ką iš anksčiau paminėtų.

(j) „Registruotas Klientas" reiškia asmenį, kuris buvo pakviestas naudoti apribotas Paslaugos funkcijas, prieinamas jam kaip Abonento klientui.

(k) „Reguliuotojas" – Abonentams, praktikuojantiems teisę Europos Sąjungoje, reiškia Europos Sąjungos instituciją, kuri yra atsakinga už teisinių paslaugų teikimo reguliavimą.

(l) „Paslauga" reiškia AMBERLO teikiamas paslaugas prekės pavadinimu „Amberlo" per internetinę svetainę, esančią adresu www.amberlo.io.

(m) „Abonentas" reiškia subjektą (įprastai tai advokatų kontora), kuris įsigyja Paslaugą.

(n) “Saugumo Pažeidimas" reiškia Abonento pažeidimą šios Sutarties rėmuose, kuris (a) galėtų sutrikdyti (i) AMBERLO Paslaugos teikimą; (ii) Abonento verslą; arba (iii) serverių tinklo, naudojamo Paslaugos teikimui darbą; arba (b) suteikti neautorizuotą prieigą prie Paslaugos trečiai šaliai.

(o) „Naudotojas" reiškia individualų asmenį, kitą nei Registruotą Klientą, kuriam Administratorius suteikė prieigą prie Paslaugos.

2. Ribota Licencija ir Paslaugos Naudojimas

2.1 Abonentui suteikiama neišimtinė, neperduodama, ribota licencija pasiekti ir naudoti Paslaugą.

2.2 AMBERLO neperžiūri Turinio ir AMBERLO nereikalauja jokių Intelektinės Nuosavybės Teisių į Turinį.

2.3 Abonentas privalo užtikrinti, kad Naudotojai ir Registruoti Klientai laikytųsi šios Sutarties nuostatų. Abonentas atsako už Naudotojų ir Registruotų Klientų veiksmus ir neveikimą. Neapsiribojant aukščiau pateiktomis nuostatomis, Abonentas yra atsakingas už bet kurį Turinio atskleidimą, atsirandantį per funkcijas, įjungtas Naudotojams.

2.4 Abonentas neturi kopijuoti ar perparduoti Paslaugos. Abonentas neturi ieškoti spragų prieigai prie Paslaugos ar bet kurios Paslaugos dalies, įskaitant HTML, CSS ar kitų vizualinių dizaino elementų kitaip nei to reikalauja Abonento verslo taisyklės ir tikslai, kuriems yra sukurta Paslauga.

2.5 Abonentas neturi modifikuoti, perkonstruoti, adaptuoti ar kitaip gadinti Paslaugos, išskyrus kai to reikalauja įstatymas ar modifikuoti kitą web puslapį, kuris melagingai atrodytų susietas su Paslauga, AMBERLO ar bet kuriomis kitomis AMBERLO teikiamomis paslaugomis.

2.6 Abonentas neturi naudoti Paslaugos jokiais būdais, kurie galėtų pažeisti Intelektinės Nuosavybės Teises ir jokiais būdais, kurie yra neteisėti, įžeidžiantys, grasinantys, šmeižikiški, pornografiniai, nepadorūs ar pažeidžiantys šios Sutarties sąlygas.

2.7 Abonentas neturi naudoti Paslaugos įkelti, įvesti, saugoti ar perduoti nepageidaujamas elektroninio pašto „šiukšles", SMS žinutes, virusus, savaime plintančias programas „kirminus" ar bet kokį kitą destruktyvų bei kenkėjiško pobūdžio kodą.

2.8 Išskyrus neišimtinę teisę, suteiktą pagal šią Sutartį, Abonentas pripažįsta ir sutinka, kad visa nuosavybė, licencijos, Intelektinės Nuosavybės Teisės ir kitos teisės bei interesai, susiję su Paslauga, lieka su AMBERLO. Abonentui nesuteikiama teisė ir neleidžiama naudoti Paslaugos niekaip kitaip nei per AMBERLO suteiktą internetinę prieigą prie Paslaugos.

2.9 AMBERLO pasilieka teisę bet kuriuo metu, savo nuožiūra imtis bet kokių veiksmų, atsižvelgiant į Turinį pažeidžiantį šios Sutarties sąlygas, įskaitant tokio Turinio pašalinimą.

2.10 AMBERLO pasilieka teisę bet kuriuo metu ir laikas nuo laiko modifikuoti ar nutraukti laikinai ar visam laikui bet kurią funkciją, susijusią su Paslauga, su ar be įspėjimo, išskyrus tą atvejį, kai AMBERLO privalo įspėti Abonentą 30 dienų prieš bet kurią modifikaciją, kuri iš esmės sumažintų Paslaugos funkcijas dėl ko Abonentas privalo turėti teisę nutraukti šią Sutartį, apsilankydamas https://app.amberlo.io/#!/settings/manage/account.

2.11 AMBERLO pasilieka teisę laikinai sustabdyti Paslaugos teikimą aptarnavimo tikslais, įskaitant techninę priežiūrą, taisymą ar atnaujinimų diegimą. AMBERLO privalo pranešti apie tokį sustabdymą ne mažiau kaip prieš dvi darbo dienas. Toks pranešimas gali apsiriboti išplatinant žinutę, pasinaudojus Paslauga. AMBERLO turi teisę laikinai sustabdyti prieigą prie Paslaugos be išankstinio įspėjimo su sąlyga, kai reikalingi greiti veiksmai Paslaugos apsaugojimui, jeigu delsimas dėl pranešimo išsiuntimo galėtų sukelti materialinius nuostolius. AMBERLO privalo dėti visas pastangas tam, kad minimizuoti veikimo sustabdymus, siekiant minimizuoti Paslaugos teikimo sutrikimus.

2.12 Apskaitos funkcijos, kurios yra Paslaugos dalis yra skirtos suteikti bazinę finansinę informaciją kaip pagalbą šalia verslo funkcijų. Jos nesuteikia visos apskaitos paslaugos ir nėra skirtos patenkinti Reguliatoriaus reikalavimų apskaitos programoms, skirtoms teisinių paslaugų tiekėjams.

2.13 AMBERLO naudoja vieną kodo bazę visoms jurisdikcijoms. Abonentas, pasinaudodamas Paslaugos nustatymais, privalo susikonfigūruoti Paslaugą savo jurisdikcijai ir patikrinti, kad nustatymai atitinka Abonento reikalavimus.

2.14 Abonento naudojimosi Paslauga metu, Abonentas suteikia AMBERLO teisę saugoti ir apdoroti Konfidencialią Informaciją su vieninteliu tikslu įvykdyti AMBERLO įsipareigojimus pagal šią Sutartį ir jos sąlygas.

3. Prieiga prie Paslaugos

3.1 Tik Naudotojai ir Registruoti Klientai turi teisę naudotis Paslauga. Tam, kad pasinaudoti Paslauga, Naudotojai privalo pateikti savo vardą ir pavardę, galiojantį el. pašto adresą ir bet kurią kitą informaciją pagrįstai prašomą AMBERLO.

3.2 Kiekvienam Naudotojui bus suteiktas unikalus identifikatorius („Naudotojo Vardas") tam, kad prieiti ir naudotis Paslauga. Abonentas privalo dėti visas įmanomas pastangas tam, kad užtikrinti jog kiekvienas Naudotojo Vardas yra naudojamas tik to Naudotojo, kuriam jis yra priskirtas, juo nėra dalinamasi ir jis nėra naudojamas jokio kito asmens įskaitant kitus Naudotojus.

3.3 Administratorius turi teisę administruoti Paslaugos prenumeratą Abonento vardu ir priskirti papildomus Naudotojus ir/ar Administratorius. Kiekvienas Abonentas gali turėti keletą Administratorių. Administratorius turi teisę deaktyvuoti aktyvų Naudotoją, jeigu nori tam Naudotojui panaikinti prieigą prie Paslaugos.

3.4 Jeigu Abonentas turi tik vieną Administratorių, jis privalo pateikti AMBERLO vardą ir kontaktinę informaciją Naudotojo kaip alternatyvaus kontaktinio asmens tam atvejui, jei AMBERLO negalės susisiekti su Administratoriumi trisdešimties dienų laikotarpyje, skaičiuojant nuo pirmo bandymo susisiekti.

3.5 AMBERLO ir Abonentas sutaria, kad Turinys yra Abonento nuosavybė.

3.6 Po paslaugos atšaukimo ar nutraukimo, AMBERLO palaikys kontaktą tik su Administratoriumi arba priskirtu Naudotoju, aprašytu Punkte 3.4 (jeigu nepavyksta susisiekti su Administratoriumi) dėl Turinio iškėlimo.

3.7 Bet kokia automatizuota prieiga prie Paslaugos (t.y. naudojimas kitaip nei tiesioginė Naudotojo interakcija per internetinę sąsają) yra griežtai draudžiama, išskyrus Paslaugos funkcijas, skirtas tokiam naudojimui.

4. Konfidencialumas

4.1 Kiekviena šalis sutinka laikyti visą Konfidencialią Informaciją konfidencialia, nenaudoti ir neatskleisti Konfidencialios Informacijos trečioms šalims, išskyrus kiek tai būtina vykdant įsipareigojimus pagal šią Sutartį.

4.2 AMBERLO pripažįsta, kad Turinys gali apimti medžiagą, kuri yra Abonento profesinių pareigų subjektas jo klientams (įskaitant konfidencialumo įsipareigojimus ir pareigas nustatytas Reguliatoriaus).

5. Saugumas ir Prieiga

5.1 AMBERLO suteikia saugų autentifikavimo ir prieigos prie Paslaugos metodą, įskaitant:

(a) Naudotojo slaptažodžių valdymą ir slaptažodžių apsaugą, naudojant kodą atitinkantį Gerą Verslo Praktiką dėl slaptažodžių valdymo; ir
(b) Slaptažodžių perdavimą koduotu formatu.

5.2 Išskyrus kaip nurodyta Punkte 5.1, Abonentas atsako už Naudotojo vardų ir slaptažodžių ar bet kokių kitų su Paslauga susijusių kodų apsaugojimą ir už Turinio tikslumą bei adekvatumą.

5.3 Abonentas įgyvendins taisykles ir procedūras tam, kad išvengti neteisėto Naudotojų vardų ir slaptažodžių naudojimo ir laiku informuos AMBERLO kilus įtarimui, kad Naudotojo vardas ar slaptažodis buvo pamestas, pavogtas, atskleistas ar netinkamai panaudotas.

5.4 Visą laiką AMBERLO privalo:

(a) naudoti Gero Verslo Praktiką, susijusią su informacijos saugumu ir Turinio apdorojimu;
(b) įgyvendinti Gero Verslo Praktiką, atsižvelgiant į tinklo saugumo technologijas, įskaitant ugniasienes, įsibrovimo nustatymą ir autorizacijos protokolus, pažeidžiamumo ir naujinimų valdymą;
(c) užtikrinti, kad AMBERLO naudojami duomenų prieglobos centrai taiko Gero Verslo Praktiką saugumui ir privatumui užtikrinti;

5.6 AMBERLO privalo pranešti Abonentui su visomis reikalingomis detalėmis (išskyrus tas, kurios galėtų pažeisti kitų klientų įkeltų duomenų saugumą) apie bet kurį įvykį, kuris AMBERLO nuomone sukėlė ar galėjo sukelti neautorizuotą prieigą prie Turinio, jo atskleidimą, panaudojimą ar sugadinimą („Saugumo Pažeidimas"). AMBERLO privalo pateikti tokį pranešimą per 48 valandas po to, kai nustatė Saugumo Pažeidimą.

5.7 Saugumo Pažeidimo atveju, AMBERLO privalo (a) bendradarbiauti su Abonentu tam, kad identifikuoti pažeidimo priežastis ir pažeistą Turinį; (b) Bendradarbiauti su Abonentu ir padėti jam tiriant ir užkertant kelią Saugumo Pažeidimams ateityje; (c) Bendradarbiauti su Abonentu ir padėti jam bylinėjantis ar atliekant tyrimą dėl trečiųjų šalių, kur Abonentas siekia apsaugoti Turinio saugumą ir integralumą; ir (d) naudoti visas pagrįstas priemones, kad sumažinti Saugumo Pažeidimo žalą.

6. Duomenų apsauga

6.1 Nuorodos į „Duomenų valdytojas", „Duomenų Tvarkytojas", „Asmens Duomenys" reiškia terminus nurodytus Duomenų Apsaugos Įstatyme.

6.2 Abonentas, veikdamas kaip Duomenų Valdytojas turi laikytis Duomenų Apsaugos Įstatymo reikalavimų.

6.3 AMBERLO, veikdama kaip Duomenų Tvarkytojas, turi laikytis Duomenų Apsaugos Įstatymo reikalavimų. AMBERLO privalo:

(a) veikti tik pagal Abonento ar Reguliatoriaus instrukcijas, kai tai susiję su AMBERLO tvarkomais Asmens Duomenimis;
(b) turėti technines ir organizacines priemones, atitinkančias šiandienos technologijas ir tokių technologijų įgyvendinimo kaštus, apsaugančias nuo neautorizuoto ar neteisėto Asmens Duomenų apdorojimo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, saugomų ar apdorojamų Asmens Duomenų, atitinkančias žalai, kuri gali atsirasti dėl neautorizuoto ar neteisėto Asmens Duomenų apdorojimo ar praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo ir atitinkančias Asmens Duomenų pobūdį;
(c) imtis pagrįstų veiksmų, atsižvelgiant į šiandienos technologijų vystymąsi ir įgyvendinimo kaštus, kad užtikrinti savo personalo patikimumą, kuris turi prieigą prie apdorojamų Asmens Duomenų susijusių su šia Sutartimi; ir
(d) neperduoti Asmens Duomenų, pateiktų Abonento, į šalį  ar teritoriją, esančią už Europos Ekonominės Zonos ribų, prieš tai neužtikrinus, kad Asmens duomenims bus taikoma adekvati apsauga, nustatyta Duomenų Apsaugos Įstatyme.

6.4 Abonentas supranta, kad su tam tikromis išimtimis, AMBERLO palaikymo personalas neturi priėjimo prie Turinio ir jam reikės Naudotojo leidimo tam, kad suteikti paslaugas, susijusias su bet kuriuo specifiniu dokumentu (išskyrus duomenų atstatymo paslaugas, kurioms suteikti nereikalingas tiesioginis priėjimas). Abonentas turi nurodyti Naudotojams suteikti prieigą prie Turinio AMBERLO personalui tik kai to reikia ir nutraukti tokią prieigą iškart po to, kai tokio priėjimo nebereikia. Ten, kur atliekant palaikymo paslaugą yra naudojamas dalinimasis bylomis, Naudotojai atsako už tai, kad dalinimosi sesijos būtų nutrauktos po to, kai palaikymo paslauga buvo suteikta.

7. Reguliatoriaus reikalavimai

7.1 Abonentas autorizuoja ir AMBERLO sutinka bendradarbiauti dėl visų pagrįstų užklausų iš Reguliatoriaus (ir bet kurių teisėtų Reguliatoriaus atstovų) dėl priėjimo prie Turinio, susijusio su klientais ir Abonento verslu.

7.2 Nepriklausomai nuo jokių kitų šios Sutarties nuostatų, AMBERLO sutinka grąžinti pagal pareikalavimą visą Turinį pilnoje, perskaitomoje ir suprantamoje formoje. Šis įsipareigojimas galioja net jei Abonentas pažeidė savo įsipareigojimus AMBERLO ar jei Abonentas randasi teisminiuose ginčuose su AMBERLO.

8. Įstatymų laikymasis

Jei AMBERLO bus pareikalauta atskleisti Konfidencialią Informaciją pagal įstatymą, AMBERLO nedelsiant informuos Abonentą raštu (apimtimi leidžiama įstatymo) prieš tokį informacijos atskleidimą, kad Abonentas galėtų siekti apsauginių priemonių ar kitos tinkamos pagalbos. Atsižvelgiant į ankstesnį pareiškimą, AMBERLO gali atskleisti tą dalį (ir tik ta dalį) konfidencialios Informacijos, kurią ji yra teisiškai priversta atskleisti.

9. Atsarginės kopijos ir Archyvavimas

9.1 AMBERLO teikia atsarginių kopijų paslaugą serveriuose, kurie randasi Europos Ekonominėje Zonoje tam, kad užtikrinti Turinio atstatymą į serverius ar įrenginius, kuriuose Turinys buvo saugomas, jeigu duomenys buvo prarasti ar sugadinti. AMBERLO privalo pateikti tokią paslaugą prarasto ar sugadinto Turinio atstatymui Klientui be papildomų kaštų.

9.2 Nutraukus Paslaugą dėl bet kokių priežasčių, Abonentas privalo persikelti Turinį per 90 dienų prieš jį ištrinant.

10. Mokėjimai, Grąžinimai ir Prenumeratos pakeitimai

10.1 Už naudojimąsi Paslauga, Abonentas turi mokėti AMBERLO nustatytus prenumeratos mokesčius žemiau nurodytais būdais ir laikais.

10.2 Abonentai privalo pateikti AMBERLO galiojančią kredito kortelę atsiskaitymui už taikomus prenumeratos mokesčius. Prenumeratos mokesčiai neįtraukia PVM, pardavimo ar naudojimo mokesčių, kuriuos Abonentas sutinka mokėti, jeigu to reikalauja įstatymas, AMBERLO tam privalo pateikti galiojančią PVM sąskaitą faktūrą. Metiniai Abonentai už Paslaugą gali atsiskaityti bankiniu pavedimu.

10.3 Papildomai šalia prenumeratos mokesčių, Abonentas gali patirti papildomas išlaidas, būdingas Paslaugos naudojimui, įskaitant mokesčius už Interneto prieigą, duomenų roamingą ir kitus duomenų perdavimo mokesčius.

10.4 Visi Abonentai bus apmokestinami už sekantį Paslaugos naudojimo laikotarpį sekančią dieną po bandomojo laikotarpio pabaigos. Mėnesiniai Abonentai bus apmokestinami kiekvieną mėnesį tą pačią dieną iš anksto už sekantį mėnesį. Metiniai Abonentai mokės metinį mokestį už sekančius metus ir bus apmokestinami kiekvienais metais tą pačią dieną. Visi mokesčiai yra negrąžinami.

10.5 Išskyrus atvejus kai Paslauga yra nepasiekiama dėl priežasčių, susijusių su AMBERLO neveikimu, nebus atliekami grąžinimai ar suteikiami kreditai (tiek mėnesinėms, tiek metinėms prenumeratoms) už prastovą ar už nepanaudotus periodus, esant aktyviai prenumeratai.

10.6 Prenumeratos nutraukimui papildomi mokesčiai nėra taikomi, prenumeratos, nutrauktos iki esamo mokėjimo periodo pabaigos, nebus iš naujo apmokestinamos sekančiam mokėjimo periodui.

10.7 Abonento mokama suma sekančius mokėjimo periodus bus automatiškai atnaujinama, kad atspindėtų bet kokius Abonento prenumeratos pakeitimus, įskaitant plano keitimą ir darbo vietų padidinimą ar sumažinimą. Prenumeratos pakeitimai gali įtakoti savybių atsiradimą ar praradimą ir saugyklos, skirtos Turiniui saugoti, padidėjimą ar sumažėjimą.

10.8 Visi mokėjimai pagal šią Sutartį privalo būti atlikti be jokių mokesčių atskaitymų ar išskaičiavimų. Jeigu Abonentas reikalauja atskaityti ar išskaičiuoti bet kokius mokesčius iš tokių mokėjimų, tokiu atveju mokama suma turi būti padidinta tiek, kad atlikus visus išskaičiavimus ar atskaitymus, AMBERLO gautų sumą, lygią sumai, kurią ji gautų, jeigu tokių išskaičiavimų ar atskaitymų nebūtų buvę.

10.9 Jei Abonentas moka kreditine kortele, Abonentas autorizuoja AMBERLO apmokestinti jo kredito kortelę ar banko sąskaitą visais mokesčiais, mokėtinais kiekvieną mokėjimo periodą. Abonentas taip pat autorizuoja AMBERLO naudoti trečias šalis apdoroti mokėjimus ir sutinka su jo mokėjimų informacijos atskleidimu tokiai trečiai šaliai.

11. Galiojimas ir Nutraukimas

11.1 Jei Abonentas nori nutraukti prenumeratą, bet kuris Administratorius gali tą padaryti jo vardu bet kuriuo metu, pasinaudodamas Paslauga ir apsilankydamas https://app.amberlo.io/#!/settings/manage/account. Saugumo sumetimais Paslaugos nutraukimas gali būti atliktas tik pasinaudojant Paskyros nutraukimo URL. Nutraukimo užklausos elektroniniu paštu nebus priimamos.

11.2 Ši Sutartis įsigalioja po to, kai pirmas Naudotojas prisijungia prie Paslaugos ir tęsiasi tol, kol Paslauga yra nutraukiama, pasinaudojant šiam tikslui skirtais Paslaugos nustatymais (ar kitais būdais aiškiai išdėstytais šioje Sutartyje). Tokie nustatymai yra sukonfigūruoti taip, kad leistų Administratoriui nutraukti Paslaugą dabartinio prenumeratos periodo pabaigoje, kuris tipiškai yra vienas mėnuo arba vieni metai, bet gali būti ir kitoks, esant specialiems komerciniams pasiūlymams. Nepažeidžiant AMBERLO teisių aiškiai išdėstytų šioje Sutartyje, AMBERLO turi panašią teisę nutraukti Paslaugą (prieš tai įspėjus Abonentą) dabartinio prenumeratos periodo pabaigoje.

11.3 Ši sutartis gali būti nutraukta bet kurios šalies bet kuriuo metu, nepažeidžiant jokių šios Sutarties nuostatų:

   (a) iškart po raštiško pranešimo įteikimo kitai šaliai, jei kita šalis padarė esminį šios Sutarties pažeidimą (įskaitant nesugebėjimą sumokėti bet kokias pagal šią Sutartį mokėtinas sumas ilgiau nei trisdešimt dienų po to, kai suėjo mokėjimo terminas) ir nesugebėjo tokio pažeidimo pašalinti per trisdešimt dienų po to, kai gavo pranešimą raštu tą padaryti; ar
   (b) trisdešimt dienų po raštiško pranešimo įteikimo po to, kai kita šalis sustabdo ar grasina sustabdyti savo skolų mokėjimą bei negali sumokėti skolų po to, kai sueina terminas ar pripažįsta negalinti sumokėti skolų, ar (būdama kompanija) negali sumokėti skolų dėl bankroto ar (būdamas partneriu) turi bet kurį partnerį, kuriam taikoma tai, kas išdėstyta anksčiau; ar

   (c) trisdešimt dienų po raštiško pranešimo įteikimo po to, kai pradėta procedūra, susijusi su kita šalimi bet kurioje jurisdikcijoje, kuri yra subjektas, turintis poveikį aprašytą Punkte 11.3.b.

11.4 Abonentas turi pašalinti visą Turinį iš Paslaugos prieš nutraukdamas šią Sutartį. AMBERLO turi teisę ištrinti ir sunaikinti visą Turinį, saugomą Abonento Paskyros saugykloje, 90 dienų po Sutarties nutraukimo. AMBERLO neprivalo informuoti jokių Naudotojų apie šios Sutarties ar Paslaugos nutraukimą ar apie Turinio ištrynimą. AMBERLO neatsako prieš Tiekėją ar bet kurį Naudotoją dėl Turinio ištrynimo ar sunaikinimo, atitinkančio šią Sutartį. Tiek, kiek Abonentas prašys AMBERLO pagalbos konvertuojant, kopijuojant ar kitaip paveikiant Turinį susijusį su šios Sutarties nutraukimu, tokios paslaugos bus atliekamos per laiką ir pagal įkainius bei mokėjimo terminus, apibrėžtus galiojančiame AMBERLO papildomų paslaugų kainininke.

11.5 Kaip reikalaujama pagal Punktą 9 aukščiau (“Atsarginės kopijos ir Archyvavimas”), po prenumeratos nutraukimo, Turinys bus prieinamas tik Administratoriui ar paskirtam Naudotojui, aprašytam Punkte 3 aukščiau. Po ne mažiau nei devyniasdešimt dienų po prenumeratos nutraukimo, visas Turinys, susijęs su prenumerata, bus neatstatomai ištrintas iš Paslaugos tarnybinių stočių.

12. Atsakomybės ribojimas

12.1 Nei viena nuostata šioje Sutartyje neeliminuoja ir neriboja bet kurios šalies atsakomybės dėl:

   (a) mirties ar asmens sužalojimo dėl tos šalies aplaidumo;
   (b) tos šalies sukčiavimo ar nesąžiningų pareiškimų ; arba
   (c) bet kurių kitų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių taikomi įstatymai draudžia atsakomybės netaikymą ar ribojimą.

12.2 Nei viena šalis jokiomis aplinkybėmis neturi būti atsakinga už:

   (a) pelno praradimą, verslo praradimą, prestižo praradimą, santaupų praradimą, trečiųjų šalių pretenzijas, numatomų santaupų praradimą, verslo sutrikdymą tiesiogiai ar netiesiogiai kiekvienu atveju; arba
   (b) grynus ekonominius nuostolius, netiesioginius ar šalutinius nuostolius, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis ir dėl kurių priežasčių nuostoliai atsirado; arba
   (c) baudas ar atgrasomuosius nuostolius;

net jeigu juos sukėlė tos šalies aplaidumas ir/ar šios Sutarties pažeidimas, ir net jei šalis buvo informuota, kad tokie nuostoliai gali atsirasti.

12.3 AMBERLO nebus atsakinga už bet kokius nuostolius ar reikalavimus, kylančius iš šios Sutarties su sąlyga, kad tokių nuostolių ar reikalavimų buvo galima išvengti arba juos sumažinti pasinaudojant:

   (a) atsarginėmis kopijomis kaip šios Paslaugos dalimi; arba
   (b) Pagalbos Tarnybos patarimais ar paplitusia praktika ir įrankiais, paskelbtais AMBERLO tokiems nuostoliams ar reikalavimams išvengti.

12.4 AMBERLO bendra atsakomybė Abonentui dėl bet kokių reikalavimų, nuostolių, žalos ar kaštų, nesvarbu kokiomis aplinkybėmis ir dėl kurių priežasčių, kilusių pagal šią Sutartį, įskaitant atsakomybę už Sutarties pažeidimą, klaidinimą (deliktinį ar teisinį), deliktą (įskaitant neatsargumą), įstatyme numatytų pareigų neatlikimą, neturi viršyti visų mokesčių (neskaitant PVM), sumokėtų Abonento už visus Naudotojus per šešis mėnesius iki datos, kai pirmą kartą buvo pateikta pretenzija.

12.5 Reguliuotojas gali priversti vykdyti bet kurią šios Sutarties nuostatą.

12.6 AMBERLO neturi būti atsakinga už nesugebėjimą vykdyti bet kurį įsipareigojimą pagal šią Sutartį, jeigu toks nesugebėjimas atsirado dėl įvykių, kurių negalėjo valdyti ar įtakoti AMBERLO ( „Nenugalima Jėga").

13. Garantijos ir Pareiškimai

13.1 Abonentas garantuoja ir pareiškia, kad jis turi teisę saugoti, tvarkyti ir platinti Turinį naudodamas Paslaugą.

13.2 AMBERLO privalo naudoti tinkamą priežiūrą ir įgūdžius teikdama Paslaugą.

13.3 AMBERLO garantuoja, kad Turinys bus užkoduotas ir saugiai saugomas, atsižvelgiant į technologijų plėtrą ir tokių priemonių įgyvendinimo kaštus.

13.4 Kiekviena šalis sutinka vykdyti šią Sutartį laikydamasi galiojančių įstatymų.

13.5 AMBERLO garantuoja ir pareiškia, kad gali teisėtai sudaryti šią Sutartį ir teikti Paslaugą, nepažeisdama trečių šalių Intelektinės Nuosavybės Teisių.

13.6 Paslauga gali būti nesuderinama su Abonento kompiuteriu ar kita naudojama įranga. Paslauga gali turėti klaidų. AMBERLO neprisiima jokių garantijų dėl jokių rezultatų, kurie gali būti gaunami naudojantis Paslauga. Niekas šiame Punkte 13.6 negali pakeisti AMBERLO įsipareigojimų pagal Punktą 4 aukščiau („Konfidencialumas") arba Punktą 5 aukščiau („Saugumas ir Prieiga").

13.7 Kiekviena šalis pripažįsta ir sutinka, kad nesudarė šios Sutarties dėl bet kokių pažadų ar pareiškimų, kurie nėra įtraukti į šią Sutartį.

13.8 Išskyrus specialius atvejus, numatytus šioje Sutartyje, AMBERLO atsisako visų bet kokios rūšies garantijų, numanomų ar numatytų įstatymu, įskaitant numanomas garantijas dėl perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, nuosavybės ir trečių šalių teisių pažeidimų, susijusių su bet kuriomis AMBERLO teikiamomis paslaugomis.

14. Nuostolių atlyginimas

14.1 Abonentas sutinka atlyginti nuostolius ir laikyti AMBERLO neatsakinga dėl bet kokios pretenzijos, veiksmo, proceso, nuostolio, atsakomybės, įsipareigojimo, baudos, kaštų ar išlaidų, įskaitant honorarus, kurie kilo iš arba yra susiję su:

   (a) Naudotojo įsipareigojimų, nurodytų šioje Sutartyje, pažeidimu; ir
   (b) Naudotojo neatsargių veiksmų ar neveikimo.

14.2 AMBERLO nedelsiant praneš Abonentui apie bet kurį atlygintiną įvykį ar praradimą. Abonentas užtikrins savo kaštais gynybą nuo bet kokių pretenzijų, ieškinių ar procesų, su teisiniais patarėjais, priimtinais AMBERLO. AMBERLO pasilieka teisę dalyvauti gynyboje nuo pretenzijų, ieškinių ar procesų savo kaštais su pasirinktu gynėju.

14.3 Neatsižvelgiant į atsakomybės apribojimus ir išimtis, numatytas Punktuose nuo 12.2 iki 12.4, AMBERLO privalo atlyginti nuostolius, ginti ir apsaugoti Abonentą nuo bet kurios šalies tiesioginių pretenzijų, nuostolių, žalos, ieškinių, mokesčių, teismo sprendimų, kaštų ir išlaidų, kurie atsirado iš arba yra susiję su trečių šalių pretenzijomis teigiančiomis, kad Paslauga pažeidžia bet kurios trečios šalies Intelektinės Nuosavybės Teises.

14.4 Neatsižvelgiant į atsakomybės apribojimus ir išimtis, numatytas Punktuose nuo 12.2 iki 12.4, Abonentas privalo atlyginti nuostolius, ginti ir apsaugoti AMBERLO nuo bet kurios šalies tiesioginių pretenzijų, nuostolių, žalos, ieškinių, mokesčių, teismo sprendimų, kaštų ir išlaidų, kurie atsirado iš arba yra susiję su trečių šalių pretenzijomis teigiančiomis, kad Turinys pažeidžia bet kurios trečios šalies Intelektinės Nuosavybės Teises.

14.5 Bet kokiai AMBERLO atlyginamai žalai Abonentui pagal šią Sutartį galioja išankstinė sąlyga, kad (i) Abonentas privalo sušvelninti nuostolius; (ii) AMBERLO suteikiama visiška ir pilna ieškinio, iš kurio kyla žalos atlyginimas kontrolė (AMBERLO kaštais); (iii) Abonentas neriboja AMBERLO gynybos dėl tokio reikalavimo; (iv) Abonentas suteikia visą reikalingą pagalbą AMBERLO prie tokio ieškinio (AMBERLO kaštais); ir (v) ieškinys neatsiranda dėl Abonento sutartinių įsipareigojimų pažeidimo AMBERLO ar kito Abonento veikimo ar neveikimo.

15. Kitos nuostatos

15.1 AMBERLO turi teisę pasitelkti subrangovus daliai Paslaugos, bet ne visai Paslaugai. Tai daliai Paslaugos, kuriai pasitelkė subrangovus, AMBERLO turės:

   (a) būti atsakinga už subrangovų veikimą ar neveikimą;
   (b) įgyti iš subrangovų įsipareigojimus ir apribojimus atitinkančius AMBERLO įsipareigojimus bei apribojimus pagal šią Sutartį (įskaitant tuos, kurie susiję su konfidencialumu, duomenų apsauga ir Turinio naudojimu); ir
   (c) pasitelkti pakankamą priežiūrą ir įgūdžius, pasirenkant subrangovus.

15.2 Techninė pagalba ir mokymai yra prieinami aktyviems Naudotojams ir yra pasiekiami telefonu, el. paštu arba elektroninės pagalbos bilietu, kaip aprašyta https://support.amberlo.io/home.

15.3 AMBERLO gali suteikti galimybę integruoti Paslaugą su trečių šalių produktais ir paslaugomis Abonento pasirinkimu ir rizika. Bet kurių trečių šalių produktų ir paslaugų prieigai ir naudojimui yra taikomos atskiros naudojimo taisyklės, kurių reikalauja trečių šalių produktų ir paslaugų tiekėjai. Kai tokie trečių šalių tiekėjai randasi už Europos Ekonominės Zonos ribų ir jiems yra perduodami duomenys, tai gali reikšti, kad Abonento duomenys saugomi ne pagal Duomenų Apsaugos Įstatymą. Abonentas sutinka, kad AMBERLO neneša atsakomybės, kylančios iš Abonento naudojamų integracijų ar trečių šalių produktų ir paslaugų. AMBERLO gali modifikuoti ar atšaukti integracijas bet kuriuo metu be papildomo įspėjimo. Skaičiuojant Paslaugos neveikimo laiką, tokie skaičiavimai neįtraukia neveikiančių integracijų ar trečios šalies produktų ir paslaugų.

15.4 Bet kurios iš šalių nesugebėjimas įvykdyti bet kurią nuostatą nereiškia ir negali būti aiškinama kaip atsisakymas vykdyti tokią nuostatą ar teisė atidėti jos vykdymą.

15.5 Ši Sutartis apima visus susitarimus tarp Abonento ir AMBERLO bei reguliuoja Abonento naudojimąsi Paslauga, pakeičiant visus anksčiau darytus susitarimus tarp Abonento ir AMBERLO (įskaitant bet kurias ankstesnes šios Sutarties versijas).

15.6 Nei viena šalis negali perduoti jokių teisių ar pareigų pagal šią Sutartį, pagal įstatymą ar kitais būdais, be išankstinio kitos šalies rašytinio sutikimo (kuris neturi būti nepagrįstai užlaikytas). Nepaisant to, kas pasakyta, bet kuri šalis gali perduoti šią Sutartį visa apimtimi be kitos šalies sutikimo įvykus susiliejimui, įsigijimui, reorganizacijai, viso ar ženklios dalies turto pardavimui su sąlyga, kad perimanti šalis sutinka laikytis visų šios Sutarties nuostatų. Bet kuris šalies bandymas priskirti teises ir pareigas pagal šią Sutartį, pažeidžiant Punktą 15.6, negalioja ir neturi jokio poveikio.

15.7 Šiai Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos Teisė. Ši Sutartis ir bet kokie iš jos kylantys ginčai ar ieškiniai (įskaitant nesutartinius ginčus ar pretenzijas) turi būti sprendžiami ir aiškinami pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Priedas: PASLAUGOS PARAMETRŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IR PALAIKYMO PASLAUGŲ SĄLYGOS („PARAMETRŲ SĄLYGOS")

AMBERLO turi suteikti Paslaugos Kreditus (aprašytus Punkte 3 žemiau) ir Palaikymo Paslaugas pagal Parametrų Sąlygas, kaip apibrėžta šiame susitarime. Atsiradus konfliktui tarp šios Sutarties punktų ir Parametrų Sąlygų, galioja Parametrų Sąlygos. Parametrų Sąlygos įgyvendina apibrėžimus išdėstytus šios Sutarties priedo Punkte 1.

1. Priedo Apibrėžtys

   (a) “Abonento Pagrindinė Grupė” reiškia Abonento darbuotojus, kurie buvo apmokyti naudotis Paslauga ir kurie yra susipažinę su Abonento verslo praktika.
   (b) “Abonento Naudotojų Bendruomenė” reiškia visus naudotojus, kurie įveda, išgauna ar peržiūri informaciją, naudojantis Paslauga, įskaitant visus Registruotus Klientus.
   (c) “Prastova" reiškia bet kurį periodą didesnį nei dešimt minučių, kurio metu Abonentas negali pasiekti ar naudotis Paslauga dėl Paslaugos Sutrikimo, neskaitant bet kurių periodų, atsirandančių dėl Planuoto Išjungimo.
   (d) “Užklausa” reiškia Paslaugos modifikavimą už funkcinių specifikacijų ribų.
   (e) “Planuotas Išjungimas” reiškia iš anksto AMBERLO nustatytą laikotarpį, per kurį ji ketina atlikti bet kuriuos suplanuotus Paslaugos ar susijusių sistemų patobulinimus ir/ar priežiūrą ir bet koks laiko perviršis po planuoto laiko pabaigos.
   (f) “Paslaugos Sutrikimas” reiškia situaciją, kurios metu duomenų centrai, teikiantys Paslaugą, yra nepasiekiami dėl sutrikimų pačiuose duomenų centruose (skirtingai nei bet kurio Naudotojo interneto tiekėjo ar tarpinių serverių sutrikimai) arba kai v nesugeba pateikti prisijungimo lango. Sistemos sulėtėjimas dėl laikinų nekritinių komponentų sutrikimų neturi būti laikomas Paslaugos Sutrikimu.
   (g) “Pasiekiamumo Procentas” reiškia visas kalendorinio mėnesio minutes, iš kurių atimtos Paslaugos Sutrikimo minutės ir padalintas iš visų kalendorinio mėnesio minučių.
   (h) “Naudotojų Administravimo Palaikymas” reiškia problemas, kurios gali turėti įtakos Paslaugos naudojimui ir yra valdomos per Naudotojų teisių, procesų ir procedūrų nustatymus.

2. Paslaugos Parametrų Įsipareigojimų Apimtis.

1. AMBERLO įsipareigojimai neapima Paslaugos Sutrikimų ar kitų problemų, kurias sukėlė:
2. bet kuri Paslaugos modifikacija, atlikta bet kurio asmens, išskyrus AMBERLO ar jos pavedimu;
3. bet kuri trečios šalies techninė ar programinė įranga, naudojama Abonento ar bet kurio Registruoto Kliento;
4. neteisingas Paslaugos naudojimas;
5. atsitiktinė ar sąmoninga žąla, įsibrovimas ar kišimasis į Paslaugos darbą, sukeltas ne AMBERLO;
6. Paslaugos naudojimas kitaip nei numatyta AMBERLO publikuotuose dokumentuose ar instrukcijose;
7. Paslaugos testavimo ar mokymo aplinkos, pateiktos Abonentui;
8. ryšio sutrikimai, ryšio vėlinimo problemos ar panašūs faktoriai sukelti ar įtakoti Naudotojo (ar Interneto Paslaugos Tiekėjo) vidinio tinklo sutrikimų ar bendros Interneto būklės;
9. Force Majeure Įvykiai.

3. Planuojami Išjungimai ir Garantuotas Veikimo Laikas

AMBERLO dės komerciškai pagrįstas pastangas, kad informuoti Abonentą bent prieš dvidešimt keturias valandas prieš Planuojamą Išjungimą. Jeigu Abonento Pasiekiamumo Procentas bet kurį kalendorinį mėnesį bus mažiau nei 99,9%, AMBERLO suteiks Abonentui Paslaugos Kreditą kaip nurodyta žemiau esančioje lentelėje, padaugintą iš Abonento mokamų AMBERLO Paslaugos mokesčių tą mėnesį (apskaičiuojant proporcingai ir įvertinus  bet kurias iš anksto padarytas įmokas). Paslaugos Kreditai yra Abonento vienintelė ir išskirtinė kompensacija už bet kokius Paslaugos sutrikimus pagal šią Sutartį, kuri yra dengiama Paslaugos Kreditais.

Pasiekiamumo Procentas Kreditų Procentas
Daugiau arba lygu 99%, bet mažiau nei 99.9% 10%
Mažiau nei 99% 25%

4. Paslaugos Kreditų suteikimas

Abonentai, turintys vėluojančių mokėjimų AMBERLO, negali gauti Paslaugos Kreditų. AMBERLO išduos Paslaugos Kreditus kaip nustatyta savo nuožiūra arba panaudojant juos ateities mokėjimo periodams, arba grąžinant iš jau sumokėtų mokesčių. Tam, kad gauti Paslaugos Kreditą, Abonentas turi informuoti AMBERLO per trisdešimt dienų nuo to laiko, kai Abonentas įgijo teisę gauti Paslaugos Kreditą. Jokiais atvejais bendra Paslaugos Kreditų suma negali viršyti mokesčių, sumokėtų Abonento už atitinkamą mėnesį.

5. Palaikymo Paslaugos

AMBERLO teiks palaikymo paslaugas Abonentui, sprendžiant iškilusias problemas („Palaikymo Paslaugos"). Palaikymo Paslaugos neapima (a) fizinio diegimo ar pašalinimo bet kurios programinės įrangos, ar naudotojo dokumentacijos, publikuotos AMBERLO; (b) vizitų į Abonento patalpas; (c) bet kokių elektrinių, mechaninių ar kitokių darbų su kompiuterine įranga, aksesuarais ar kitais įrenginiais, susijusiais su Paslaugos naudojimu; (d) bet kokio darbo su trečių šalių įranga, programine įranga ar servisais; (e) bet kurių profesionalių paslaugų susijusių su Paslauga, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokių individualaus programavimo darbų ar duomenų modeliavimo paslaugų.

AMBERLO teiks palaikymą telefonu ir/ar elektroniniu paštu kaip nurodyta support.amberlo.io išskyrus AMBERLO įmonės švenčių dienas ir Lietuvos nacionalines švenčių dienas, nebent bus nurodyta kitaip.

Siųsti žinutę