Jak napisać pozew? Jakie są obowiązkowe i dodatkowe elementy pozwu?

Jak napisać pozew? Jakie są obowiązkowe i dodatkowe elementy pozwu?

Spory są immanentną cechą naszej natury, tak więc ich występowanie należy potraktować jako rzecz naturalną. Inną sprawą jest, jak sobie z nimi radzimy. Najsłuszniejszą drogą postępowania jest próba mediacji, wyjaśnienia oraz załagodzenie sporu. Dopiero brak takiej możliwości może spowodować konieczność wejścia na drogę prawną. Elementem rozpoczynającym postępowanie na drodze cywilnej jest prawidłowo złożony pozew. Zastanówmy się jak napisać pozew do sądu, z czego się składa oraz jakie ma znaczenie?

Czym jest pozew?

Jest to pismo procesowe zawierające żądanie rozpoznania sprawy przez właściwy sądPozew ma zastosowanie w procedurze cywilnoprawnej, a w jego treści powinno być zawarte powództwo, czyli skonkretyzowane żądanie określonych zachowań pozwanego. Pozwanym jest osoba, przeciwko której wysunięto zarzuty lub roszczenia. Pozew zawsze ma formę pisemną.

Tutaj uwaga. W sprawach mniejszej wagi, w których wartość sporu nie przekracza 10 tysięcy złotych, rozpoznanie nastąpi w trybie postępowania uproszczonego. W takim przypadku pozew sądowy powinien być zawarty na stosownym formularzu.

Jakie są wymagania formalne pozwu?

Treść pozwu nie jest w jakiś sposób znormalizowana. Ważne jest, by wykazać w nim szkodę, poniesioną w wyniku działań osoby, organu władzy lub przedsiębiorstwa.

Nie należy przy tym skupiać się na własnych emocjach, lecz na stanie faktycznym, który można udowodnić. Pamiętajmy, że pozew jest w przy rozpoznaniu sprawy elementem kluczowym. Od jego skuteczności często zależy wygrana w sporze sądowym. Z tego powodu warto skorzystać z pomocy prawnika, który zdecyduje ostatecznie, jak napisać pozew do sądu, by przyniósł on jak najwięcej korzyści.

Dla porządku wypada wspomnieć o różnicy pomiędzy określeniami: „pozew” i „powództwo”. Powództwo jest żądaniem, które poddajemy pod rozwagę sądu. Nie musi mieć ono formy pisemnej. Pozew natomiast jest swoistym wytoczeniem powództwa, co do którego nie ma żadnej wątpliwości.

Wracając do samego pozwu, aby wprowadzić w tej sferze pewien porządek, ustawodawca zawarł w art. 126 oraz 187 Kodeksu postępowania cywilnego szczegółowe wytyczne odnośnie do tego, co powinno być zawarte w prawidłowo złożonym piśmie procesowym, jakim jest pozew.

Pozew do sądu, elementy formalne:

 • Oznaczenie sądu, do którego kieruje się pozew;
 • Oznaczenie stron, dane adresowe;
 • Dane pełnomocnika;
 • Oznaczenia rodzaju pisma;
 • Dokładne określenie żądania;
 • Wartość przedmiotu sporu;
 • Opłata od pozwu;
 • Uzasadnienie;
 • Lista załączników;
 • Odpis pozwu i odpisy załączników dla pozwanego;
 • Podpis składającego pozew.

Omówimy teraz poszczególne punkty listy.

Oznaczenie sądu, do którego kieruje się pozew, jest wymogiem, który można potraktować, jako zwyczajowy. Nic się nie stanie, jeśli go zabraknie, jednak warto się trzymać nawet niepisanych reguł.

Jakie są wymagania formalne pozwu?

Oznaczenie stron, dane adresowe. W tym miejscu należy wskazać, kto jest powodem (osoba wnosząca pozew), a kto pozwanymPowód powinien podać swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL. Dane dotyczące przeciwnika procesowego podaje się w takim zakresie, jaki jest wiadomy. Pozew związany z działalnością gospodarczą wymaga, by oprócz imienia i nazwiska przypuszczalnego sprawcy szkody, podać także nazwę firmy, NIP, REGON itp.

Dane pełnomocnika dotyczą osoby reprezentującej prawnie poszkodowanego. Jeszcze raz warto podkreślić zaletę nawiązania współpracy z prawnikiem posiadającym oprogramowanie dla prawników, które w znacznym stopniu podnosi jakość świadczonych usług.

Oznaczenia rodzaju pisma, czyli określamy tytuł roszczenia np. pozew o zapłatę, pozew o alimenty itp.

Dokładne określenie żądania. Wspominaliśmy już, że żądanie musi być bezwzględnie określone. To bardzo ważny element pozwu, wskazujący na przedmiot postępowania oraz właściwości sądu. W tym miejscu należy dokładnie sprecyzować, o co nam chodzi. Dobrze, jeśli określenie żądania poparte będzie dokładnymi wyliczeniami, jeśli takie są możliwe.

Wartość przedmiotu sporu ma istotne znaczenia w sprawach majątkowych.

Opłata od pozwu nie jest co prawda wymogiem formalnym, jednak ma znaczenie fiskalne. Jest to informacja, że wniesiono stosowne opłaty, bez których nie nastąpi rozpoznanie sprawy.

Uzasadnienie, zasadnicza część pisma procesowego, w której opisane są fakty powodujące wystąpienie na drogę prawną. W uzasadnieniu należy przytoczyć argumenty na rzecz głównego żądania, jak i dodatkowych wniosków, o ile takie mają miejsce.

Lista załączników, jest to spis wszystkich dokumentów składanych razem z pozwem. Powinny mieć one znaczenie merytoryczne oraz być niezbędne w celu prawidłowego rozpatrzenie sprawy. Załączniki powinny posiadać numery kolejne oraz tytuły.

Odpis pozwu i odpisy załączników dla pozwanego, są to kopie składanych do sądu dokumentów, które zostaną przesłane przeciwnikom procesowym. Pamiętajmy, że nie wolno pominąć żadnego pisma lub załącznika.

Podpis składającego pozew. Sprawa oczywista, lecz mimo to zdarza się o tym zapomnieć. Brak podpisu jest równoznaczny z brakiem oświadczenia woli, co z kolei nie wywołuje oczekiwanego skutku prawnego, jakim jest rozpoczęcie postępowania.

Jakie są dodatkowe elementy pozwu?

Specyfika języka prawniczego może spowodować wrażenie, że pisanie pozwów jest czynnością nad wyraz skomplikowaną. Znając wymaganą formę, można pokusić się o napisanie pisma samodzielnie. Jednak z uwagi na jego niezwykłą wagę dla toczącego się postępowania, lepiej skorzystać z wiedzy fachowej prawnika. Nie ma wątpliwości, że mecenas bądź radca prawny lepiej orientuje się, jak napisać pozew i jak doprowadzić sprawę do pozytywnego końca. Nieco inaczej jest w przypadku dodatkowych elementów pozwu. Tutaj wymagana jest znajomość procedur, zdolność przewidywania, oraz umiejętność określenia wagi składanych wniosków.

Dodatkowe elementy pozwu:

 • Wnioski dowodowe;
 • Wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda;
 • Wniosek o zabezpieczenie powództwa;
 • Wniosek o zwolnienie z kosztów;
 • Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

I inne, wynikłe w trakcie postępowania.

Wnioski dowodowe mają na celu wykazanie faktów, potwierdzających słuszność złożenia pozwu. Mogą mieć formę dokumentacji fotograficznej, opinii biegłych lub danych osobowych świadków, którzy pojawili się już w trakcie prowadzenia postępowania.

Wniosek o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda jest pewną wygodą w przypadku, kiedy dysponujemy stosowną reprezentacją prawną.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa jest niezbędny w przypadku, kiedy spełnienie naszego żądania dopiero po wydaniu wyroku jest zagrożone np. pozwany, może zbyć majątek, z którego chcemy dochodzić naszych należności. Postępowania nierzadko trwają latami, i sytuacja po zakończeniu postępowania może być diametralnie różna od początkowej.

Wniosek o zwolnienie z kosztów zostaje złożony w przypadku potwierdzonej trudnej sytuacji materialnej. Sąd może to uwzględnić w całości lub części orzeczonych kosztów postępowania.

Wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie wymaga komentarza. W przypadku kiedy nie stać nas na opiekę prawną we własnym zakresie sąd może wyznaczyć ją za nas.

Jak napisać pozew do e-sądu?

E-sądy powstały w celu uproszczenia niektórych postępowań, zwłaszcza kiedy obecność stron nie jest niezbędna dla prawidłowego wydania orzeczenia. Rozpoznaje roszczenia pieniężne, przy czym kwestię wymagalności roszczenia trzeba samodzielnie wskazać w pozwie.

Pozew kierowany do e-sądu ma formę gotowego formularza online, który wypełniony zgodnie ze wskazówkami udzielanymi przez aplikację, spełnia wymogi procesowe dla postępowania przed e-sądem.

Postępowanie przed sądem niesie za sobą trwała skutki prawne. Warto mieć to na uwadze, i korzystać z pomocy doświadczonych prawników.

 • Share:
Send a Message